ورودی های اصلی (تنظیمات داده های عمومی ، تنظیمات نمایه شرکت ، جزئیات بخش ، …)
مدیر قرار ملاقات ها ، ثبت نام برای ملاقات ها
ثبت نام (بیمار ، بستری)
مدیریت سوابق پزشکی
پزشکان از ثبت نام ، نظرات پزشک و توصیه پزشکان بازدید می کنند
فعالیت پزشکان ، ثبت نام زمان بندی پزشکان
مدیریت کارمندان ، ثبت نام حضور در کارمندان
ثبت نام در مورد بیماران ، تاریخچه بیماران
هزینه بیماران ، سپرده ، صورتحساب ، بازپرداخت ، تراکنش
تنظیمات شارژ ، تنظیمات شارژ هزینه
جزئیات نسخه بیمار ، استاد الگوی نسخه ، جزئیات تشخیص بیمار
ثبت نام تخلیه بیماران ، ثبت نام را دنبال کنید
مدیریت تشخیص ، مدیریت تحقیق
ماژول موجودی – سیستم موجودی و سیستم مصرفی
تراکنش حساب بانکی – شرکتهای بیمه و مطالبه بیمه
گزارش های مختلف