– در این نرم افزار، برنامه ها و انواع مختلف بیمه ها تعریف شده است.
– این نرم افزار باید بر طبق سیاست ها، برنامه ها و فرمول های شرکت بیمه‌ای مورد نظر تنظیم شود.