– در این نرم افزار خودرو های مختلف، تعداد، قیمت و دیگر مشخصات آن ها ثبت می‌شود.
– امکان ثبت نام برای کاربران وجود دارد.
– مدیر نرم افزار می‌تواند برای هر خودرو، یک جدول زمان بندی تعریف کند و کاربر می‌تواند با توجه به آن جدول، ماشین مورد نظر را انتخاب کرده و در صورت خالی بودن جدول زمان بندی در زمان مورد نظر مشتری، ماشین را اجاره کند.