– این نرم افزار برای مدیریت داخلی رستوران ها طراحی شده است.
– غذا ها و قیمت غذا ها در این نرم افزار ثبت می‌شود
– همچنین در این نرم افزار یک سیستم جامع حسابداری و مالی نیز قابل تعریف است، که مدیر نرم افزار می‌تواند توسط آن، گردش مالی و میزان سود و زیان رستوران را محاسبه کرده و تمامی هزینه ها را گزارش گیری کند.
– در این نرم افزار می‌توان میزان مواد اولیه مورد نیاز رستوران، و تمامی هزینه های جانبی را ثبت و مدیریت کرد.