نرم افزار مدیریت کلینیک

نرم افزار مدیریت کلینیک:

• ورودی های اصلی (تنظیمات داده های عمومی ، تنظیمات نمایه شرکت ، جزئیات بخش ، …)
• مدیر قرار ملاقات ها ، ثبت نام برای ملاقات ها
• ثبت نام (بیمار ، بستری)
• مدیریت سوابق پزشکی
• پزشکان از ثبت نام ، نظرات پزشک و توصیه پزشکان بازدید می کنند
• فعالیت پزشکان ، ثبت نام زمان بندی پزشکان
• مدیریت کارمندان ، ثبت نام حضور در کارمندان
• ثبت نام در مورد بیماران ، تاریخچه بیماران
• هزینه بیماران ، سپرده ، صورتحساب ، بازپرداخت ، تراکنش
• جزئیات نسخه بیمار ، استاد الگوی نسخه ، جزئیات تشخیص بیمار
• ثبت نام تخلیه بیماران ، ثبت نام را دنبال کنید
• مدیریت تشخیص ، مدیریت تحقیق
• ماژول موجودی – سیستم موجودی و سیستم مصرفی
• تراکنش حساب بانکی – شرکتهای بیمه و مطالبه بیمه